CHANCE: Gustav Svensson blocks Diego Valeri's shot

CHANCE: Gustav Svensson blocks Diego Valeri's shot