SAVE: Sean Johnson pushes Felipe Gutiérrez's shot off the crossbar

SAVE: Sean Johnson pushes Felipe Gutiérrez's shot off the crossbar