Zarek Valentin of Chivas USA

Photo Credit: 
Courtesy of Chivas USA Communications