Everybody loves Obafemi Martins

Photo Credit: 
USA Today